Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Hà Lan

Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Hà Lan

Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Hà Lan

Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Hà Lan

Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Hà Lan
Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Hà Lan

Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày 30/08/2019, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Quyết định: Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế.

 

Mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường(QCVN) theo định hướng hội nhập quốc tế, dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc và các nước tiên tiến làm công cụ quản lý môi trường  áp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Theo đó, xây dựng mới 08 QCVN đáp ứng tiến độ trình ban hành trong năm 2019, gồm:

Nhóm 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh;

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước;

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất.

Nhóm 2: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp  

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Nhóm 3: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các lĩnh vực khác

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 03/09/2019.
 

Bài viết liên quan

Tin tức - Sự kiện
Video clip
Đối tác khách hàng

Chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn / nhà thầu thi công các thương hiệu nổi tiếng

Hotline: 0903094299
Phòng Dự án - Mr Hoàng
Phone: 0903 094 299
Email: Nguyenhoang@halantech.com.vn
Fanpage Facebook
backtop